คณะครู

ชื่อ นายชวลิต รอบรู้
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ชื่อ นางเยาวลักษณ์ คำบุญ
ตำแหน่ง ครู

ชื่อ นางสุมาลัย สุวรรณสิง
ตำแหน่ง ครู

ชื่อ นางสาวพะนิดา ธนะสูตร
ตำแหน่ง ครู
ชื่อ นางสาวศิริลักษณ์  แพงศรี
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู

ชื่อ นางสาวพรรณภัค รุ่งเรือง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู

ชื่อ นายเกียรติศักดิ์ ไชยปัตทุม
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู

ชื่อ นางสาวมณีรัตน์ สอนสุภาพ
ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการศึกษา
ชื่อ นางสาวมณีรัตน์  มูลทากุล
ตำแหน่ง ครูวิทยากร