เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาโป่ง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เป็นโรงเรียนอนุบาลขนาดเล็ก รับเด็กอายุตั้งแต่ ๓ – ๕ ปี เป็นช่วงอายุที่มีความสำคัญในชีวิตมนุษย์เพราะเป็นระยะที่ร่างกายมีอัตราการพัฒนาสูงมากโดยเฉพาะทางสมอง ถ้าเด็กได้รับการอบรมเลี้ยงดูที่ดี ถูกต้องตามหลักจิตวิทยาและหลักวิชาการอื่นๆ เด็กก็จะพัฒนาได้เต็มศักยภาพ และสามารถเจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

เทศบาลตำบลนาโป่ง ในฐานนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาเด็กและคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงได้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาโป่งเริ่มจัดตั้งโรงเรียนชั่วคราวขึ้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลนาโป่งหลังเก่าและได้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ขึ้นเพื่อบริการแก่เด็กในพื้นที่รับผิดชอบ บ้านหนองบอน หมู่ ๘ บ้านถิ่น หมู่ ๓ บ้านนาโป่ง หมู่ ๒ บ้านหัวนาทอง หมู่ ๑๕ บ้านหัวนาคำหมู่ ๑๓ และหมู่บ้านใกล้เคียง ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด ๑๐๘ คน

ที่ตั้งของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาโป่ง ตั้งอยู่ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลนาโป่ง ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาโป่ง ได้เปิดการเรียนการสอน ๑ ระดับ คือ ระดับอนุบาล เป็นโรงเรียนที่มีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น จัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักสูตรการศึกปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ในการจัดการเรียนรู้ และให้ชุมชนมีส่วนร่วม โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา (ทั้งแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาของสถานศึกษา) โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายยุทธศาสตร์ รายกลยุทธ์ และรายโครงการ  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกระบวนการสำคัญในการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติ เนื่องจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้  สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เป็นเป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน

สภาพชุมชนโดยรอบโรงเรียนเป็นชุมชนในเขตเทศบาล มีลักษณะความเป็นอยู่แบบชุมชน ประชากรในชุมชนประกอบอาชีพด้านพาณิชยกรรม รับราชการ รับจ้าง และด้านเกษตรกรรม ชุมชนมีผู้นำชุมชนและกลุ่มองค์กรต่างๆ ที่มีความรู้ความสามารถและมีความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และสามารถปกครองท้องถิ่นได้อย่างสงบสุข ประชาชนในชุมชน ดำรงตนตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ยึดถือขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น  มีความสามัคคีให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนเป็นอย่างดี