ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาโป่ง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เป็นโรงเรียนอนุบาลขนาดเล็ก รับเด็กอายุตั้งแต่ 3 – 5 ปี เป็นช่วงอายุที่มีความสำคัญในชีวิตมนุษย์เพราะเป็นระยะที่ร่างกายมีอัตราการพัฒนาสูงมากโดยเฉพาะทางสมอง ถ้าเด็กได้รับการอบรมเลี้ยงดูที่ดี ถูกต้องตามหลักจิตวิทยาและหลักวิชาการอื่นๆ เด็กก็จะพัฒนาได้เต็มศักยภาพ และสามารถเจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

เทศบาลตำบลนาโป่ง ในฐานนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาเด็กและคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงได้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาโป่งเริ่มจัดตั้งโรงเรียนชั่วคราวขึ้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลนาโป่งหลังเก่าและได้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ขึ้นเพื่อบริการแก่เด็กในพื้นที่รับผิดชอบ บ้านหนองบอน หมู่ 8 บ้านถิ่น หมู่ 3 บ้านนาโป่ง หมู่ 2 บ้านหัวนาทอง หมู่ 15 บ้านหัวนาคำหมู่ 13 และหมู่บ้านใกล้เคียง ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 108 คน

ที่ตั้งของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาโป่ง ตั้งอยู่ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลนาโป่ง ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย