วิสัยทัศน์

   

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาโป่ง ได้เปิดการเรียนการสอน ๑ ระดับ คือ ระดับอนุบาล เป็นโรงเรียนที่มีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น จัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักสูตรการศึกปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ในการจัดการเรียนรู้ และให้ชุมชนมีส่วนร่วม โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา (ทั้งแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาของสถานศึกษา) โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายยุทธศาสตร์ รายกลยุทธ์ และรายโครงการ  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกระบวนการสำคัญในการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติ เนื่องจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้  สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เป็นเป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน

สภาพชุมชนโดยรอบโรงเรียนเป็นชุมชนในเขตเทศบาล มีลักษณะความเป็นอยู่แบบชุมชน ประชากรในชุมชนประกอบอาชีพด้านพาณิชยกรรม รับราชการ รับจ้าง และด้านเกษตรกรรม ชุมชนมีผู้นำชุมชนและกลุ่มองค์กรต่างๆ ที่มีความรู้ความสามารถและมีความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และสามารถปกครองท้องถิ่นได้อย่างสงบสุข ประชาชนในชุมชน ดำรงตนตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ยึดถือขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น  มีความสามัคคีให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนเป็นอย่างดี