พันธกิจ

1. พัฒนาความพร้อมของ อาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม  และภูมิทัศน์

2. พัฒนาด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

3. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชองครู

4. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม

5. พัฒนาการที่สมวัย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

6. พัฒนาการด้านใฝ่เรียนรู้