เป้าหมาย

1. มีระบบการบริหารจัดการเป็นระบบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. ผู้เรียนมีคุณภาพผ่านมาตรฐานการศึกษาทุกระดับชั้น

3. มีครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ

4. มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

5. มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

6. ผู้เรียนมีระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

7. มีสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ

8. มีความร่วมมือระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน

9. ผู้เรียนมีทักษะด้านภาษา  และการติดต่อสื่อสาร