บุคลากร

สารจากผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาโป่ง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๒
เรียน ท่านผู้ปกครองนักเรียน ทุกท่าน

เด็กที่จะเป็นอนาคตที่ดีของครอบครัว  สังคม  และประเทศชาติได้นั้น  จะต้องมีความพร้อมทั้งความรู้ ความสามรถ ความเฉลียวฉลาด รู้จักรักษาระเบียบวินัย รู้คุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม อันดีของท้องถิ่น โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาโป่งมีความภาคภูมิใจ ที่ผู้ปกครองทุกท่านไว้วางใจ มอบบุตรหลานไว้ในการดูแลของเรา

          เราเชื่อว่า เด็กที่มีความสุข จะเป็นพื้นฐานนำไปสู่การเรียนรู้ที่ดี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาโป่ง จึงมีหลักสูตรการเรียนการสอนตามแนวทางการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง มีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนค้นพบศักยภาพและความถนัดของตนเอง  สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  ด้วยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบที่ หลากหลาย  มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือของครู  เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการสอนและการจัดการศึกษา เป็นเครื่องมือของผู้เรียนในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้แก่ตนเอง  นำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต  และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ดร.ชวลิต  รอบรู้

ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาโป่ง